Click to return Home Click to search Rail Lines Click to search Trains Click to search Depots Click to search Highways Click to search Postcards
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

The Congressional

Northbound

Philadelphia, Baltimore & Washington No. 152
  Washington DC - Philadelphia PA    (1885 - c.1940s)

Pennsylvania No. 152
  Philadelphia PA - New York NY    (1885 - c.1940s)

Southbound

Pennsylvania No. 153
  New York NY - Philadelphia PA    (1885 - c.1940s)

Philadelphia, Baltimore & Washington No. 153
  Philadelphia PA - Washington DC    (1885 - c.1940s)