Click to return Home Click to search Rail Lines Click to search Trains Click to search Depots Click to search Highways Click to search Postcards
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

The Executive

Northbound

Philadelphia, Baltimore & Washington No. 154
  Washington DC - Philadelphia PA    ( - c.1949)

Pennsylvania No. 154
  Philadelphia PA - New York NY    ( - c.1949)

Southbound

Pennsylvania No. 129
  New York NY - Philadelphia PA    ( - c.1949)

Philadelphia, Baltimore & Washington No. 129
  Philadelphia PA - Washington DC    ( - c.1949)