Click to return Home Click to search Rail Lines Click to search Trains Click to search Depots Click to search Highways Click to search Postcards
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

The Oklahoman

Northbound

St Louis - San Francisco No. 112
  Tulsa OK - Kansas City MO    (1965 - 1967)

Southbound

St Louis - San Francisco No. 111
  Kansas City MO - Tulsa OK    (1965 - 1967)