Click to return Home Click to search Rail Lines Click to search Trains Click to search Depots Click to search Highways Click to search Postcards
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

The Potomac

Northbound

Philadelphia, Baltimore & Washington No. 120
  Washington DC - Philadelphia PA    (c.1940s - c.1950s)

Pennsylvania No. 120
  Philadelphia PA - New York NY    (c.1940s - c.1950s)

Southbound

Pennsylvania No. 123
  New York NY - Philadelphia PA    (c.1940s - c.1950s)

Philadelphia, Baltimore & Washington No. 123
  Philadelphia PA - Washington DC    (c.1940s - c.1950s)