Click to return Home Click to search Rail Lines Click to search Trains Click to search Depots Click to search Highways Click to search Postcards
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

The Texas Special

Northbound

Missouri-Kansas-Texas No. 2
  San Antonio TX - Muskogie OK    (1915 - 1965)

St Louis - San Francisco No. 2
  Muskogee OK - St Louis MO    (1915 - 1965)

Southbound

St Louis - San Francisco No. 1
  St Louis MO - Muskogee OK    (1915 - 1965)

Missouri-Kansas-Texas No. 1
  Muskogie OK - San Antonio TX    (1915 - 1965)